L’especialització ha portat a RUBATEC a estructurar les seves activitats en sis àrees principals: Aigua, Manteniment d'Infraestructures, Manteniment d'Edificis, Instal·lacions, Neteja i Eficiència Energètica.

Aigua

Contribuïm al respecte pel medi ambient depurant més de 50 milions de m3 cada any.

  • 90 EDARs gestionades
  • Més de 220 Milions de m3 tractats anualment
  • Servei a més de 1,3 Milions habequiv 
  • Manteniment de 400 km de col·lectors


Manteniment d'Infraestructures

Realitzem obres d’urbanització i mantenim els espais públics urbans amb el major respecte per al Medi Ambient.

  • Manteniment de més de 500 ponts
  • Manteniment de 12 Milions de mde calçada
  • Manteniment de 10 Milions de m2 de voreres
  • Construcció de més de 3.200 metres de carrils bici
  • Realització d’obres urbanes


Manteniment d'Edificis

Mantenim tota mena d'instal·lacions en edificis amb la major qualitat tècnica i centrant-nos en la seva eficiència energètica. 

  • Manteniment de més de 1 Milió de metres quadrats
  • Més de 160 edificis gestionats: oficines, hospitals, centres esportius...
  • Implantació dels darrers programes de gestió de manteniment (GMAO)
  • Instal·lacions: Elèctriques, Climatització, Mecàniques, ACS, Audiovisuals, Veu i dades, especials, PCI, Gas, ...
  • Realització de projectes de millora d’eficiència energètica en edificis


Instal·lacions

Gestionem eficientment l’enllumenat públic, els semàfors dels municipis i els túnels urbans

  • Gestió de més de 123.000 punts de llum, tant públic com ornamental
  • Projectes ESE en enllumenat públic
  • Manteniment i gestió de 12 km de túnels urbans
  • Manteniment de més de 400  semàfors


Neteja

Realitzem serveis de neteja d’edificis així com de recollida de residus i neteja viària.

  • Neteja de més de 370.000 m2
  • Serveis en més de 150 edificis
  • Serveis de recollida i neteja viària a 250.000 habitants
  • Recollida de més de 100.000 tones anuals
  • Serveis eficaços i eficients


Eficiència Energètica

Com a Empresa de Serveis Energètics duem a terme i financem projectes d’eficiència energètica en instal·lacions així com ens encarreguem de la gestió energètica dels edificis.

  • Executem i financem projectes d’estalvi energètic
  • Implantem monitoratge de consums energètics
  • Realitzem auditories i diagnòsis energètiques 
  • Dissenyem plans de mesura i verificació